HISTÒRIA RECENT D'UN PAISATGE DINÀMIC

Font cartogràfica: Institut Cartogràfic de Catalunya